Page 3 - hidea_2022
P. 3

takes action
     Nové skutočnosti vyžadujú odvahu a odhodlanie. V tomto
     duchu sa spolu posúvame so sebavedomím a energiou

     ktoré nás spájajú a odlišujú.
     SME ZAVIAZANÍ                          DÔVERA

                                      Náš záväzok k Vám stojí na vzťahu založenom
     VÁM!                               na dôvere ktorú sme si vybudovali.
                                      Pracujeme na každej novej kolekcii aby sme
                                      priniesli kvalitu a originalitu do produktov
                                      ktoré ponúkame. Výsledkom je vyvážená
                                      a dynamická ponuka ktorá slúži Vášmu
                                      bežnému životu.

                                      KVALITA

                                      Proces vývoja kolekcie zahŕňa staroslivo
     UDRŽATEĽNOSŤ         Naše aktivity sú vyvíjané v súdržnej  vybraných dodávateľov a kontrolu kvality
                    a primeranej stratégii pre udržateľnejšiu  vyhradeným týmom v produkcii a príjme
                    a budúcnosť ktorá je založená   tovaru.
                    na 4 základných pilieroch: Zdravie
                    a bezpečnosť, Pracovné a ľudké práva,
                    Životné prostredie a Etika.
                    Pracujeme v súlade s Európskymi
                    zákonmi a pravidlami, s ohľadom
                    na ľudské a pracovné práva, sociálnu  CERTIFIKÁCIA PRODUKTOV
                    a envriomentálnu zodpovednosť.
                                      Ponuka v tomto katalógu bola vybraná a navrhnutá
                                      podľa platných Európskych štandardov a pravidiel
                                      a podrobená testom vykonaným špecializovanými
                                      a nezávyslími medzinárodnými subjektmi.
                                      Produkty prezentované v tomto katalógu
           Je to logika zmeny postojov k udržateľnejšiemu spôsobu
           života. Na jej základe sú 3 základy ktoré treba pri  spĺňajú nariadenia Európsek Únie. Informácie
           rozhodovaní zohľadniť:                ku konkrétným certifikátom nájdete na webovej
                                      stránke www.hideagifts.com

       Opätovné použitie, ktorému    Recyklovanie, ktorého    Zodpovesná spotreba, ktorú
     mšožme prispieť vyhýbaním  princípom je, že na konci  môžme praktikovať vyhýbaním
     sa kúpe jednorázových  jedného produktu je začiatok  sa kúpe produktov vyrobených
     produktov.     iného a každý z nás mšože tento  zo škodlivých materiálov,
               cyklus naštartovať. výrobkov z pochybných zdrojov
                          alebo kupovaním nadmerného
                          množstva produktov     Spolu môžme urobiť rozdiel a čas na to je teraz.
     Decide Tomorrow Today                      © All rights reserved, 2022.
   1   2   3   4   5   6   7   8